Projekt Eliminacji Urzędniczego Bandytyzmu (PEUB)

 

 

Celem projektu jest uniemożliwienie urzędnikom stosowania opłaty za najem miejskich lokali użytkowych w Bandyckiej Wysokości.

 

Definicja:  bandycka stawka opłaty za  użytkowanie lokalu, to taka stawka, przy której roczna opłata za użytkowanie lokalu jest równa lub wyższa od jego wartości rynkowej.

 

Proponowane ustanowienie maksymalnej stawki opłaty za użytkowanie lokalu, w wysokości wyższej od najwyższej płaconej przez innych najemców, jest wyjątkowo korzystne dla Miasta, jest zgodne z zasadą racjonalnego gospodarowania, a ponadto, co najważniejsze, pozwala najemcy doczekać końca procesu o eksmisję (może trwać nawet dwa lata), który ustali, czy użytkowanie lokalu jest umowne czy bezumowne: innymi słowy, czy decyzja o eksmisji była prawnie uzasadniona, czy bezprawna.

 

Analiza wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych w Dzielnicy Śródmieście.

 

1.      średnia stawka czynszu[1] z 3020 wynajmowanych lokali użytkowych w 2012 r. wynosiła 26,51 zł/m2,  w 2011 r. 25,61zł/m2,

2.      średnia stawka czynszu w najdroższym obszarze Traktu Królewskiego dla sektora gastronomicznego wynosi 80-90 zł/m miesięcznie[2],

3.      maksymalna stawka czynszu w najdroższym obszarze Traktu Królewskiego dla sektora gastronomicznego wynosi 360-370 zł za m² miesięcznie (przypis 2)

4.      absurdalnie wysoka stawka czynszu za lokal Krucza 51 (obszar drugorzędny)  809 zł/m2,

5.      bandycka stawka opłaty za  użytkowanie lokalu Krucza 51  1600 zł/m2,  po bezprawnym rozwiązaniu umowy najmu przez Dyrekcję ZGN Śródmieście.

 

 

Aby uniemożliwić urzędnikom stosowanie bandyckich stawek za użytkowanie miejskich lokali użytkowych, wystarczy do ust. 1 w  §  21 Zarządzenia nr 5923/2014 (patrz niżej) dopisać:

 

„Opłata nie może jednak przekraczać średniej wartości z 10-ciu, aktualnie płaconych, najwyższych[3] stawek czynszu,  powiększonej o 10%.”

 

 

 

Zarządzenie nr 5923/2014

Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

z dnia 7 maja 2014 r.

 

w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat

 

§  21. 1. W przypadku korzystania z lokalu bez tytułu prawnego naliczane będzie wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z lokalu w wysokości stanowiącej od 120% do 200% kwoty czynszu brutto miesięcznie, zgodnie z dotychczasową umową, w okresie od dnia zakończenia umowy do dnia wydania lokalu, w ten sposób, że w okresie pierwszych 3 miesięcy od zakończenia stosunku najmu opłata ta winna wynosić 120%, następnie przez kolejne 3 miesiące 150%  a po upływie tego okresu 200%.

2.      Najemca zobowiązany będzie w umowie najmu do uiszczenia stosownego wynagrodzenia określonego w ust. 1 do dnia protokolarnego przekazania lokalu.

Prezydent

Miasta Stołecznego Warszawy

                                                                                            /-/ Hanna Gronkiewicz-Waltz      

 

 

 

Należy zauważyć, że Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, wprowadziła opłatę za użytkowanie lokalu w bandyckiej wysokości do Zarządzenia nr 3323/2009 z dnia 14 lipca 2009r. dopiero w dniu 1 października 2010 r. Zarządzeniem nr 5394/2010, które dodało do Zarządzenia 3323/2009 paragraf:

 

§ 20a.

 

1.             W przypadku korzystania z lokalu bez tytułu prawnego naliczane będzie wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z lokalu w wysokości 200% kwoty czynszu brutto miesięcznie zgodnie z dotychczasową umową (kwota netto + VAT), w okresie od dnia zakończenia umowy do dnia wydania lokalu.

2.             Najemca zobowiązany będzie w umowie najmu do uiszczenia stosownego wynagrodzenia określonego w ust. 1, za pełny miesiąc również w przypadku wydania lokalu w trakcie danego miesiąca.

 

O zwyrodnienu ustawodawcy świadczy punkt 2 w § 20a, który nakazuje płatność miesięcznej stawki w bandyckiej wysokości nawet za 1 dzień użytkowania lokalu.

 

 

 

Gdyby § 20a zawierał proponowaną w Projekcie poprawkę eliminującą możliwość naliczania opłat w bandyckiej wysokości, to tylko na dwóch lokalach o adresie Krucza 51, Miasto nie poniosło by straty w wysokości miliona złotych a Sądy nie byłyby obciążone prowadzeniem 5-ciu  procesów.

 

 

 

Internetowy adres Projektu:   http://www.fkw.strefa.pl/peub.htm

Pobierz Projekt w pliku doc[1]  dane z 11-ej strony Sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy za 2013 r.

 

[2]  dane z  Raportu Rynkowego sporządzonego przez Cuschman & Wakefield  na zlecenie Burmistrza Dzielnicy Śródmieście.

 

[3]  Warto zobligować ZGN w Śródmieściu, gdzie ceny najmu są najwyższe, do umieszczania w rocznych  Sprawozdaniach  ze swojej działalności  średniej wartości z 10-ciu najwyższych stawek czynszu płaconych w roku, do którego odnosi się sprawozdanie. Wartość takiego parametru (oprócz średniej wartości płaconych czynszów) miałaby dużą wymowę ekonomiczną do podejmowania właściwych decyzji.

<< powrót do strony głównej